Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
STRONA PRZEDMIOTOWA BIP ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
 
 
https://p2.bipbytom.pl/
 
 
ARCHIWALNA STRONA BIP :
http://www.p2.bytom.bip-gov.info.pl/bip/;jsessionid=AF3AE9FF1DFFB27B781C5D4C8DA89D2A
 
 
 
 
 
 

 
BIP

#lekcjahigieny 

W  naszym przedszkolu temat higieny poruszany jest często. W związku z pandemią dzieci poznały już wcześniej obowiązujące w przedszkolu zasady i obostrzenia. Działania prowadzone w ramach akcji były w dużej części działaniami  utrwalającymi. Uczestnictwo w programie miało na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie zasad higieny osobistej, kształtowanie postaw aktywności ruchowej oraz zdrowych nawyków żywieniowych. To wszystko służy zapobieganiu chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusa i grypy.

Podczas zajęć zostały wyjaśnione pojęcia: wirus, bakteria, szczepionki. Dzieci także  miały możliwość obejrzenia filmu z You Tube „Lekarz radzi” dotyczącego potrzeby szczepień. Oprócz tego podkreślano aktywność ruchową i umiejętne komponowanie zdrowych posiłków. Do realizacji powyższych tematów wykorzystano materiały edukacyjne otrzymane z Sanepidu, materiały przygotowane przez nauczycieli, zabawy dydaktyczne oraz karty pracy dla dzieci. W ramach zajęć  dzieci słuchały wierszy i opowiadań, rozwiązywały zagadki, wykonały różnorodne prace plastyczne, wzięły udział w eksperymentach badawczych.  Zwieńczeniem akcji „Wirusoochrona” były grupowe konkursy sprawdzające wiedzę na ten temat. Wykazały one, że dzieci posiadają duży zasób wiadomości na temat dbałości o higienę oraz profilaktykę zdrowotną. Znają receptę na zdrowie: higiena, zdrowa dieta i aktywność ruchowa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-03-28 21:06:57

Szanowni Rodzice!

Przypomianmy, że w tym roku szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu, natomiast w sierpniu mozna zapisac dzieci na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego nr 18.

Zapisy w dniach 1.04. - 29.04.2022r.

Szczegóły i regulamin dostępne na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-03-21 08:39:57

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu serdecznie zaprasza Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 

2 lutego 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams. 

Temat spotkania: 

„Znaczenie nowoczesnej technologii w rozwoju mowy dziecka”

Spotkanie poprowadzą logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, specjaliści z zakresu neurologopedii Małgorzata Hylińska i Monika Cieślik .

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIyODdjZjQtNGJjMS00OGJkLWJhMjItNTE1OGVmODc1N2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-29 16:40:22

 

Drodzy Rodzice, chcemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

która w tym roku gra pod hasłem

„Gramy dla okulistyki dziecięcej".

Ze względu na pandemię zbiórka odbywać się będzie w fomie online (eskarbonka).

Aby wesprzeć akcję należy kliknąć w link

https://eskarbonka.wosp.org.pl/h1rrdk

Następnie wybieracie Państwo kwotę, bądź ją sami wpisujecie.

Płatności dokonuje się za pomocą Karty Mastercard lub PayU. Za wsparcie i płatności bardzo dziękujemy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-27 21:04:19

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dyrektor przedszkola na  wniosek: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym  lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych  oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

W związku z powyższym rodzice, którzy mają potrzebę zorganizowania opieki dla dzieci , oboje pracują i przynajmniej jedno z nich jest zatrudnione w wyżej wymienionych podmiotach, proszę o kontakt bezpośrednio z dyrektorem przedszkola.

Z poważaniem,

Katarzyna Skrzypiec

Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-29 08:45:23

 

Informujemy o możliwości przekazania przez Państwa  1% podatku na nasze przedszkole.

 

Wystarczy wpisać numer KRS 0000133718,

 

a w celu sczegółowym: Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-15 17:50:58

Szanowni Państwo!

 

Poniżej przedstawiam godziny przyprowadzania i odbierania dzieci w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust podczas wejścia na teren przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad i godzin, co ułatwi personelowi przedszkola w sprawnej organizacji i bezpiecznym zaopiekowaniu się Państwa dziećmi w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

W sporadycznych przypadkach wystąpienia potrzeby odebrania dziecka w innych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Dyrektor Przedszkola

wraz z personelem

PRZYPROWADZANIE DZIECI

 

DZIECI KORZYSTAJĄCE ZE ŚNIADANIA

6.00 – 8.20

 

DZIECI NIE KORZYSTAJĄCE ZE ŚNIADANIA

8.30 - 8.45

 

ODBIERANIE DZIECI

12.

 

DZIECI ODBIERANE PO OBIEDZIE:

12.30 -13.00

 

 

DZIECI ODBIERANE PO PODWIECZORKU

OD 14.30

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-04 13:42:03

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola obowiązującymi od 01.09.2020r, obowiązującymi dokumentami, które należy przynieśc podpisane w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.. Dokumenty te sa warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Więcej informacji po wejściu w zakladkę.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-27 22:44:40