Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU
ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU
data dodania: 2021-03-29 08:45:23

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dyrektor przedszkola na  wniosek: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym  lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych  oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

W związku z powyższym rodzice, którzy mają potrzebę zorganizowania opieki dla dzieci , oboje pracują i przynajmniej jedno z nich jest zatrudnione w wyżej wymienionych podmiotach, proszę o kontakt bezpośrednio z dyrektorem przedszkola.

Z poważaniem,

Katarzyna Skrzypiec

Dyrektor PrzedszkolaKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3