Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  ZASADY FUNKCJONOWANIA OD 1.09.2020
ZASADY FUNKCJONOWANIA OD 1.09.2020
data dodania: 2020-08-27 22:44:40

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Bytomiu przedstawia Państwu zasady funkcjonowania przedszkola w okresie zachorowania na COVID-19 i wprowadzonym reżimem sanitarnym zabezpieczającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowanków w/ w placówce od 01.09.2020r.

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 3. W jednym oddziale przedszkolnym dzieci przebywają w jednej i stałej sali.

 4. Do oddziału przedszkolnego przyporządkowani są na stałe nauczyciele, by zachować stałość i bezpieczeństwo kontaktu.

 5. Organizacja zajęć i zabawy w oddziałach przedszkolnych jest tak zorganizowana, aby zapobiec przemieszczaniu się dzieci między oddziałami w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.

 6. W przedszkolu maseczki nie muszą być stosowane.

 7. Opiekunowie dzieci przyprowadzanych do placówki muszą być zaopatrzeni w maseczkę i mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz stosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.

 8. Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji tj.: katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej 37oC, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane złe samopoczucie.

 9. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji, które na wejściu zauważy pracownik placówki jest wskazaniem do nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

 10. Dzieci wprowadzane są do placówki pojedynczo.

 11. W przypadku, gdy przy drzwiach placówki pojawi się więcej niż dwoje dzieci, należy czekać na wejście do placówki w odpowiednich odstępach – 1,5 m lub więcej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym maksymalna liczba rodziców z dziećmi wynosi 6 osób (3 rodziców, 3 dzieci).

 12. Zaleca się stosowanie zasady utrzymywania braku kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup.

 13. Rodzice, przyprowadzając dziecko, przekazują informację o jego stanie zdrowia pracownikowi przedszkola w wyznaczonym miejscu klatki schodowej przedszkola ograniczonym ławką. Rodzice nie wchodzą do dalszej części przedszkola i szatni (oprócz uzasadnionych przypadków).

 14. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

 15. Opiekunowie zobowiązani są do użycia środka dezynfekującego, znajdującego się przed wejściem w przedsionku placówki, w założonych maseczkach i w rękawiczkach (dezynfekcja rękawiczek).

 16.  Przy przyjmowaniu dziecka do placówki pracownik (zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę,rękawiczki)sprawdza stan samopoczucia dziecka, pyta je o samopoczucie, bada termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka, pyta rodzica/opiekuna o ogólny stan zdrowia dziecka, o możliwe wystąpienie zagrożenia w domu, powołując się na oświadczenie o niezatajaniu informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

 1. Oświadczenie o niezatajaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/opiekun wypełnione przedkłada do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce .

 2. Pracownik udaje się z dzieckiem do szatni w celu zdjęcia ubrania wierzchniego a następnie idzie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą.

 3. Pracownik przekazuje dziecko wprowadzając go do sali nauczycielowi właściwego oddziału i wychodzi, ograniczając kontakt z innym personelem.

 4. Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani jakichkolwiek rzeczy z domu (w tym biżuterii).

 5. Rzeczy na zmianę potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek, który może zostać odkażony w szatni. Rzeczy mają być pozostawione w indywidualnych szafkach dzieci.

 6. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w placówce. Niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.

 7. Dzieci odbierane są po uprzednim zawiadomieniu pracownika przedszkola o przybyciu rodzica/opiekuna w szatni. Dzieci wołane są pojedynczo.

 8. Przy odbieraniu dziecka stosowane są te same procedury, co przy przyjmowaniu dziecka.

 9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA W GRUPIE

 

W sali przebywają dzieci z danej grupy przedszkolnej.

 1. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie oraz higienicznego korzystania z zabawek i sprzętów w sali.

 2. W pierwszym dniu opieki nad dziećmi nauczyciele tworzą tzw. „kontrakt” dotyczący bezpieczeństwa i higieny osobistej dziecka i grupy (przy pomocy makiet) i zasady jego przestrzegania. „Kontrakt” dotyczy między innymi higieny zabawy, spożywania posiłków, wykonywania czynności fizjologicznych, mycia rąk, itd.

 3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni:

 • Dzieci myją ręce po każdorazowej wizycie w toalecie,

 • Nauczyciele dbają o przestrzeganie zakazu brania przez dzieci zabawek do ust z należytą starannością.

 • Zabawki dezynfekowane są każdorazowo po opuszczeniu sali przez ostanie dziecko z grupy razem z innymi sprzętami i powierzchniami.

 • Zabawki oraz sprzęt w sali powinny być ograniczone tylko do ilości niezbędnego minimum. W sali powinny być tylko i wyłącznie zabawki oraz sprzęt, które można z łatwością umyć, wyprać i zdezynfekować. Sprzęt sportowy używany do zabaw należy dokładnie umyć lub zdezynfekować.

 1. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki drzwi, klamki okna, uchwyty szafek, umywalka w toalecie itd.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie: rano przed przyjściem dzieci, w południe, po południu, po wyjściu dzieci.

 2. Sala wietrzona jest jak najczęściej, jednak nie rzadziej niż co 1 godzinę,a w razie potrzeby w czasie zajęć.

 3. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odprowadzone do odrębnego pomieszczenia i odizolowane od reszty dzieci – (gabinet intendenta). Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie Dziecko będzie przebywać pod opieką pracownika przedszkola.

 4. Nauczyciele lub dyrektor komunikuje się z rodzicami/opiekunami drogą telefoniczną. Powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

 5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, z wykorzystaniem zabaw ruchowych, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Ustala się harmonogram korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 6. Zabawki używane w ogrodzie przedszkolnym dezynfekuje się każdorazowo po opuszczeniu ogrodu przez grupę.

 

 

Wyżej wymienione zasady uregulowane są na podstawie wytycznych ministra Edukacji Narodowej Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r. i zamieszczone zostały w PROCEDURZE DOTYCZĄCEJ ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W BYTOMIU (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19) z dnia 28.05.2020r. z późn. zmianami (ANEKS nr 1-3)

 

 

Na stronie internetowej przedszkola znajdują się stosowne oświadczenia, które należy podpisać i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce:

1. OŚWIADCZENIE RODZICA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/oswiadczenie-rodzica.pdf

2. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/zgoda-na-pomiar-temperatury(1).pdf

3. UPOWAZNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/upowaznienie-odbioru-dziecka-z-przedszkola-z-klauzula(2).pdf

4. ZGODY - RODO

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/wyrazam-zgode-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

 

Oświadczenia w wersji papierowej można pobrać z koperty znajdującej się na drzwiach przedszkola.

 

Obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci. Dlatego bardzo proszę o przygotowanie swoich pociech do nowej sytuacji, którą zastaną w przedszkolu.

 

Życzymy wszystkim zdrowia i bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021.

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

mgr Katarzyna Skrzypiec

wraz z pracownikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3