Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  RODO
RODO

Administratorem danych osobowych

jest Przedszkole Miejskie nr 2

z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Sądowej 5, tel. 32 787 10 14, e-mail: przedszkole2bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
  i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności prowadzenia dziennika zajęć, prowadzenie ewidencji opinii o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zaświadczeń, legitymacjioraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,organizacji wycieczek, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków, prowadzenia rozliczenia pobytu w przedszkolu na podstawie przepisów, w szczególnościustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a,art. 9 ust. 2 lit. aRODO w celu realizacji zadań Administratora;

 

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny : QNT Systemy Informatyczne Sp.  z o.o ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze, Krakfin ul Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, Strony www dla przedszkoli ul. Kwiatowa 3 30-437 Kraków, obsługujące rozliczenia finansowo – księgowe Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Jana Smolenia 35podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora

3. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych, od 5 do 25 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej wycofania;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będa przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolneJeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia wychowanka w związku  z zapobieganiem  rozprzestrzenia się COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-covid-19-przedszkola.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW - ZDALNE NAUCZANIE

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/zal-2-klauzula-informacyjna-rodzice-uczniowie-zdalne-nauczanie.pdf

 

PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PPK

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-ppk-cuw.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRURACJA PRACOWNIKÓW:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-rekrutacja-nauczyciele-pm2.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-rekrutacja-pracownik-samorzadowy-pm2.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-rekrutacja-pozostali-pracownicy-pm2.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-nauczyciele-pm2.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-pracownicy-pm2.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTRAHENCI, PARTNERZY, DOSTAWCY, WYKONAWCY:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm2bytom/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-partnerow-dostawcow-wykonawcow-pm2.pdf


Ostatnia aktualizacja: 2022-04-15