Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2022/2023
REKRUTACJA 2022/2023

 

KOMUNIKAT NR 3/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023 w Bytomiu

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 7 marca 2022 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://przedszkola-bytom.nabory.pl – gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 28 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

W Bytomiu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Terminarz rekrutacji*:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

  

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  

Termin w postępowaniu uzupełniającym**

1

2

3

4

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

do 28 lutego 2022 r. 

--- 

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym

 

7 marca 2022 r.  

od godz. 9.00

 

18 marca 2022 r.  do godz. 15.00

 

16 maja 2022 r.  od godz. 9.00

23 maja 2022 r.  do godz. 15.00

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO

18 marca 2022 r.  od godz. 15.00

8 kwietnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

 

23 maja 2022 r.  od godz. 15.00

30 maja 2022 r.  

do godz. 15.00 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

12 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00

 

31 maja 2022 r. o godz. 15.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego 

oświadczenia, woli zapisania dziecka 

do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

13 - 28 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

 

1 – 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

 

29 kwietnia  2022 r.

 

o godz. 15.00

 

9 czerwca 2022 r. o godz. 15.00

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do 

dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9  

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.) 

 

* W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 może ulec zmianie.
** Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku niewykorzystania wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym

Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.poz. 1082 z późn. zm.)

 • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom

 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Na stronie internetowej http://przedszkola-bytom.nabory.pl zamieszczono również informator o przedszkolach stworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl

2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 1 raz, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany oraz zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola pierwszego wyboru, wówczas dyrektor tego przedszkola w porozumieniu z rodzicem przekazują wniosek wraz z dokumentacją do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte.

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola:

1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

 1. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

 4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2022/2023 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2022/2023

Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,

 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

Kryteria lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,

 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu – 10 pkt,

 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,

 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych – 5 pkt,

 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-02