Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  DEKLARACJA DOST.
DEKLARACJA DOST.

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm2bytom.dlaprzedszkoli.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-26.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Tomczak, e-mail: przedszkole2bytom@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327871014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu mieści się w pięciopiętrowej kamienicy w centrum Bytomia przy ul. Sądowej 5. Zajmuje trzy kondygnacje: na parterze i pierwszym piętrze Dojazd do placówki jest z drogi publicznej - ulicy Sądowej . Teren placówki jest ogrodzony . Przedszkole jest zamykane a na zewnątrz umieszczony jest dzwonek.

Przedszkole nie posiada własnego parking. Miejsca parkingowe występują wzdłuż ulicy Sądowej – w Stefie Płatnego Parkowania. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych (brak windy , podjazdów , pochylni , brak odpowiednich szerokości drzwi).

W placówce nie ma nauczycieli, posługujących się językiem migowym.


 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-26