Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  ORGANIZACJA
ORGANIZACJA

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola

 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców

Organy przedszkola ściśle współpracują ze sobą przez co zapewniają
        a) właściwe wypełnianie własnych kompetencji, 
        b) bieżącą wymianę informacji, 
        c) systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą,
            dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2:

mgr Katarzyna Skrzypiec- nauczyciel dyplomowany

telefon: (32) 787 10 14

e-mail: przedszkole2bytom@op.pl

 

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu.

 

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, a Dyrektor pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

 

Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. uchwalenie statutu przedszkola.

 2. opracowanie planów pracy placówki

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

 4. uchwalenie regulaminu rady pedagogicznej,

 5. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy placówki,

 2. projekt wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,

 3. przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i odznaczeń

 5. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

 6. programy wychowania przedszkolnego dopuszczone prze dyrektora na dany rok szkolny


 

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. Reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Powinna ona liczyć co najmniej 7 osób.

Do zadań i kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

 2. współdziałanie z radą pedagogiczną,

 3. uchwalanie programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktycznego

 4. opiniowanie statutu przedszkola

 5. opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola

 6. przedstawianie wniosków i opinii rodziców na temat wszystkich istotnych spraw dotyczących życia przedszkola, działalności finansowej rady rodziców.

 


 

Pracownicy niepedagogiczni:

 • starszy intendent

 • pomoc nauczyciela

 •  starsze woźne oddziałowe

 • rzemieślnik kucharz

 • pomoc kuchenna

 • pracownik prac lekkich

 

 

Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci podzielonych na pięć grup wiekowych:

 1. „Słoneczka” - dzieci 3-letnie,

 2. „Biedronki” - dzieci 3-4-letnie,

 3. „Smerfy” - dzieci 4-5-letnie,

 4. „Krasnoludki” - dzieci 5-6-letnie,

 5. „Motylki” - dzieci 6-letnie.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-01